Riebalų netekimas karna hai, Atkurtosios prÅ«sų kalbos žodynas

Užuovėja ; Išėjusiems negrįžti : romanai - vladkasta.lt

Ðis þodynas — pirmasis þingsnis ágyvendinant senà svajonæ atgaivinti XVIII amþiuje nutilusià prûsø kalbà. Senovës prûsø kalbos iðnykimas buvo ilgas procesas, prasidëjæs vokietinant Ordino pusën perëjusius prûsø didikus XIII amþiuje, laisviesiems prûsams bëgant nuo gresianèios baudþiavos á suvokietintus miestus XV amþiuje bei paskutiniesiems prûsakalbiams baudþiauninkams iðmirðtant po — metø maro ir bado.

Mėnulio kalendorių skutimosi

Ji aprëpia ne vien tik bandymà gaivinti prûsø kalbà praktiniams tikslams, bet ir gaivinamosios kalbos pagrindu iðplësti leksines baltø kalbø rekonstrukcijos galimybes bei praktiðkai verifikuoti grynai teorinius senovës kalbos rekonstrukcijos fragmentus.

Po 6 metø Vl. Toporovas teigiamai ávertino pirmuosius ðio eksperimento rezultatus 2. Nespëjusios subrandinti valstybingumo paèios, prûsø gentys buvo Vokieèiø Ordino suvienytos jø vardu pavadintoje valstybëje, kurioje ir ávyko prûsø, kaip vientisos baltiðkos tautos, identifikacija. Galime pridurti daugiau: bent iki m. Ïðóññêèé ÿçûê. Ñëîâàðü, L. Ìîñêâà, Íàóêàp.

Atkurtosios prūsų kalbos žodynas

Þinoma, ði nepriklausomybë buvo Lenkijos- Lietuvos suvarþyta nuo m. Be abejo, ðis pralaimëjimas, ekonomiðkai sunaikinæs laisvøjø prûsø gyvenimo pagrindus, tapo pagrindine paèios prûsø etnikos nykimo prieþastimi. Visa tai, þinoma, nepaneigia, kad pirminis smûgis prûsø etnikai buvo pati Vokieèiø Ordino agresija. Taèiau niekas nepaneigs ir fakto, kad analogiðkomis sàlygomis estø ir latviø tautiðkumas puikiausiai iðliko. Juk po daugiau kaip ðimtmetá trukusiø kruvinø Ordino karø prieð prûsus pats Ordinas tapo smarkiai maiðytas, sudarytas ið ávairiausiø Vakarø Europos tautø atstovø, kuriuos vokieèiø kalba viso labo tik vienijo, bet anaiptol nebuvo tautiðkumo þenklu.

Pirmoji gimtosios kalbos neteko senovës prûsø aukðtuomenë, kuri kalbiðkai suvokietëjo XIV a. Kalbinë bet ne etninë!

Aukščio kaukė svorio metimui

Tannenbergo katastrofos. Tada laisviesiems prûsams iðkilo grësmë bûti Ordino parduotiems kartu su savo þeme uþ valstybës skolas samdytiems karvedþiams.

Todël prûsai bëgo nuo ekonominio riebalų netekimas karna hai á germanizuotus miestus, kuriuose ásimaiðë á vokietkalbæ miestelënø masæ. Tik nelaimingi prûsø baudþiauninkai iðlaikë savo kalbà iki beveik totalinio iðmirimo po — m. Jeigu prûsø kalba tikrai bûtø iðnykusi jau XVI a.

riebalų netekimas karna hai

Antra vertus, istoriniuose ðaltiniuose ðnekamoji prûsø kalba minima iki pat XVII a. Prûsø vardo paplitimas, taip pat multikultûrinë ðios baltiðkos ðalies praeitis, turtinga legendomis bei archaine tautosaka, ilgais amþiais riebalų netekimas karna hai negæstantá vietiná bei tarptautiná susidomëjimà baltais prûsais.

Ðiuos bandymus smarkiai gniauþë laukinis valstybinis patriotizmas, o jau po m. Bet ir nepaisant visø ðiø tragiðkø ávykiø, prûsø iðsisklaidymo bei prasidëjusio tikrojo jø iðnykimo, 3 Gerullis G.

Zur Beurteilung des altpreussischen Enchiridions. Leipzigp. Die altpreussischen Sprachdenkmäler. Göttingenp.

Rokiškyje turgus. Suvažiavusių su arkliais ūkininkų milicija nebeišleido.

Pirmoji pasaulyje etninë Prûsø bendruomenë oficialiai áregistruota m. Anapus Lietuvos ávairios prûsø grupës nuolat atsiranda tai Varmijoje- Mozûruose, tai Karaliauèiuje, o Vokietijoje jau seniai grumiamasi su biurokratine valdþia norint oficialiai áregistruoti prûsus kaip etninæ maþumà. Jei Vokietijoje tai daugiausia prûsiðkos bei lietuviðkos kilmës senøjø Rytø bei Vakarø Prûsijos gyventojø palikuonys, tai Varmijoje-Mozûruose bei Karaliauèiuje matome ið slavakalbiø etnosø iðëjusius naujaprûsius, organizuotus netradicinio etniðkumo pagrindu.

Lietuvos prûsai kol kas iðlieka tradicinio lietuviðko romantizmo lygmenyje ir dar nesugeba ryþtingai perþengti lietuviðkos etnikos ribø. Internetas leidþia 5 patarimai, kaip numesti svorio natūraliai prûsus bei jø pasekëjus netikëèiausiuose pasaulio kampuose. Ðios dienos uþduotis — suvienyti pasaulyje iðbarstytus prûsus bent virtualiojoje pasaulio bendruomenëje.

Tuo paèiu savaime iðkyla uþdavinys atkurti naujaprûsiø kalbà visø esamø bei galinèiø atsirasti prûsø bendruomeniø naudai. Naujoji situacija Europoje leidþia prûsams tikëtis, kad jie taps aktyviais dalyviais pertvarkant savo paèiø istorinæ Tëvynæ Karaliauèiaus þemëje, kur seniai svajojama ákurti pavyzdinæ prûsø gyvenvietæ kaip visø prûsø pasauliná centrà.

Be to, ðis centras padës dabartiniams srities gyventojams spræsti savo prarandamo identiteto klausimà, kartu gràþinant þemei jos autentiðkà veidà bei integruojant visus jos istorijos tarpsnius. Naujieji prûsai turi tapti árankiu atstatant prûsø etninës grupës mentalinius bei kultûrinius pagrindus — pirmiausia sukuriant gimtosios literatûros baziná fondà. Jam priklausytø pagrindiniai kûriniai, perkoduoti á naujàjà prûsø kalbà ið vietiniø istoriniø vokieèiø, lietuviø bei lenkø kalbø.

Ðitokiu bûdu atgims nacionalinë kultûrinë atmintis. Ðiai uþduoèiai ágyvendinti tinkama naujoji prûsø kalba turi bûti autentiðka prûsø kalbos paminklø tàsa, o tai ámanoma tik tuomet, jeigu ji bus atkuriama kaip aukðto lygio falsifikatas, atstovaujantis tiek paliudytam XVI a. Ðie idealieji prûsai ir riebalų netekimas karna hai su naujaisiais prûsais, darniai absorbavusiais visas visos savo istorijos visø laikotarpiø átakas, áskaitant germaniðkà — analogiðkà tai, kurià patyrë ir estai su latviais.

Taigi su liuteronybe susidûræ naujieji prûsai bus artimesni Maþosios Lietuvos lietuviams dabar jau primirðtiems bei daþnai sàmoningai su didþialietuviais identifikuojamiemslatviams ir estams, nei apslavintiems katalikiðkos Didþiosios Lietuvos lietuviams.

Pamatinis darbas jau yra atliktas. Ðiandien prûsø kalba yra atkurta gramatiðkai 6 ei priderinta leksiðkai prie modernios vartosenos minimalaus startinio þodyno rëmuose. Atgaivinta kalba vyksta aktyvus elektroninis susiraðinëjimas tarp Lietuvos, Karaliauèiaus bei Varmijos-Mozûrijos.

Visa tai mes dþiugiai suvokiame kaip savo indëlá á susivienijanèià Europà, kuri turi bûti suinteresuota prisiminti visus savo kultûrinius istorinius komponentus.

Kalbos atkûrimas: lyginamoji kalbotyra ir interlingvistika Tiek gramatinës sandaros, tiek pagrindinio leksinio fondo poþiûriu naujoji prûsø kalba riebalų netekimas karna hai ta pati baltø kalba, kuri yra þinoma ið autentiðkø spausdintø XVI a. Riebalų netekimas karna hai leksinis palikimas atstovauja skirtingoms tarmëms, o jo vertë nevienoda dël daugybës uþraðymo, perraðymo, spausdinimo klaidø bei gana laisvos nenormuotos raðybos.

Todël prieð pateikdamas savo ar kurià kità paliudytos medþiagos interpretacijà, kalbininkas turi pirmiausia atlikti raðybos analizæ ir tik po to — lingvistinæ rekonstrukcijà. Visas minëtas interpretacijas galëtume skirstyti á dvi grupes.

Prisilaikau savo mokytojo Vytauto Maþiulio nuomonës, kad mus pasiekæ senosios prûsø kalbos tekstai maþdaug su nesunkiai atsekamomis klaidomis autentiðki. Ðis poþiûris nëra itin populiarus, nes reikalauja komparatyvistiniø pastangø suvokti prûsø, t.

Á jø autoritetà atsiþvelgiantys net ir mûsø mokslininkai, jei nëra pakankamai ásigilinæ á prûsistikà, kartais irgi daro tà patá.

Naujojo kirpimo įtaka žmogaus sveikatai ir energijos sričiai paprastai yra pastebėta senųjų Rytų išmintingųjų. Labiausiai palankus naujos šukuosenos laikas yra augančio mėnulio periodas. Naujojo mėnulio kirpimas daro įtaką plačiai augančiam plaukams, o pilnatis - ilgą laiką. Mažėjantis Mėnulis priima plaukų galią, jis tampa trapus ir matinis.

Èia netrûksta vad. Kita vertus, prûsø kalbos paminklai atspindëjo tik maþesniàjà jos vartojimo srities dalá religinæ ir dar krikðèioniðkà net ir anais praeities ðimtmeèiais.

Skurdokai kasdienei komunikacijai 7 eikia maþiausia 9 þodþiø, taèiau vidutinei ðiuolaikinei komunikacijai jø reikia apie 30gerai — 40 ávairiose srityse, dar daugiau — turtingai moderniai kalbai. Taigi 30 þodþiø apimtis ir bus ideali norint patenkinti ávairiø pasaulyje iðbarstytø neoprûsiðkø grupiø poreikius.

riebalų netekimas karna hai

Ðiandien þodþiø riba jau perþengiama riebalų netekimas karna hai galvoje automatiðkai iðvedamus, bet á þodynà neáraðomus darinius. Suraðius jau vartojamus áprastus internacionalizmus, bûtø ir visi 10 Suprantama, daugybës reikalingø þodþiø ne tik nerasi prûsø kalbos paminkluose, bet net ir neiðvesi ið ten paliudytø faktø.

Tokius þodþius reikia atkurti remiantys grieþtais principais, kuriuos pripaþintø ir aprobuotø visi eksperimento dalyviai.

Lengvesnë, bet atkûrimui prieðinga, bûtø voliuntaristinë esperantinio tipo þodþiø gamyba, pvz. Taèiau norint iðlaikyti kiek ámanoma didesná autentiðkumà, reikia apibrëþti kelius, kuriais mums rûpimi konkretûs neþinomi þodþiai tikrai rasdavosi arba turëjo atsirasti visais prûsø kalbos gyvavimo laikais — net iki riebalų netekimas karna hai, jei kalba bûtø gyvavusi iki pat mûsø dienø.

Pagrindinis kelias — natûralus. Jis atkuriamas pritaikant paliudytai medþiagai vidinës rekonstrukcijos metodà. Einant ðiuo keliu galima neabejoti, kad tam tikra dalis ðitaip atstatytø þodþiø neiðvengiamai sutaps su kaþkada realiai egzistavusiais þodþiais.

Tokio rezultato neverta në tikëtis, jei svorio metimas paskutinės naujienos paprasèiausiai prûsinti lietuviðkus ir latviðkus þodþius.

Voliuntaristinis lietuviðkø bei latviðkø þodþiø prûsinimas riebalų netekimas karna hai nebent tada, kai minëtas komparatyvistinis kelias neámanomas, taèiau ir ðiuo atveju gali pagelbëti kai kurie tipologiniu poþiûriu neiðvengiami konkretûs atitinkamø epochø internacionalizmai. Tiek komparatyvistinë kûryba, tiek internacionalizmai þymiai sumaþina voliuntarizmo sferà. Vadinas, prûsø kalbos atkûrimas bus optimalus, kai komparatyvistinë analizë suderinama su tam tikrais interlingvistikos elementais.

Be vidinës rekonstrukcijos, kaip tradicinio tyrinëjimo dalies, prûsø kalbos atkûrëjas atlieka elementarià papildomàjà rekonstrukcijà eksplikacijà — þr. Pradinëje pakopoje prireikia net ir deskriptyvinës fonemø identifikacijos, kai parenkama pamatinë tarmë bûsimai norminei naujaprûsiø kalbai. Visos paliudytos medþiagos transponavimas á vienà apibendrinamàjá lygmená Istoriniuose paminkluose paliudyta kalba atstovauja skirtingoms tarmëms.

Manoma, kad Elbingo þodynëlis gali atspindëti pamedënø tarmæ. Katekizmai yra sembiðkos kilmës, treèiasis suraðytas Pabëèiuose.

riebalų netekimas karna hai

Swetan E, swetan I vs. Tarp ávairiø prûsø kalbos paminklø yra ir daugiau tarminiø bei patarminiø skirtumø plg. Towis E vs. Naujoji prûsø kalba, kuri tiktø visiems prûsams, turi bûti norminama pagal kurá nors vienà ið paliudytø senovës tarmiø.

Geriausiai yra paliudyta sembiðka III Katekizmo tarmë. Todël literatûrinæ normà racionaliausia kurti bûtent ðios tarmës pagrindu. Kitø tarmiø medþiaga tad turi bûti fonetiðkai ir morfologiðkai transponuojama á ðià sembiðkà normà. Vis dëlto naujesni tyrinëjimai leidþia suabejoti III ir kitø katekizmø kalbos prûsiðkumu.

Pasnaðu, kad tai prûsifikuota ðnekta jotvingiø, kuriø protëvius sûduviø Vokieèiø Ordinas atkëlë á vad.

Kelio artrozė ir osteoartrozė

Sûduviø kampà ðiaurës vakarø Semboje. Ðiuo atveju ypaè svarbu atsiþvelgti á struktûriná fonetiná sutapimà tarp pirmøjø Sembos vietovardþiø uþraðymø bei Elbingo þodynëlio faktø. Vadinas, sukurtoji norma dar riebalų netekimas karna hai bûti perþiûrëta, nors gal to ir nevertëtø daryti dël 2 prieþasèiø: a fonetinë katekizmø kalbos raida yra sukëlusi tokias morfologines inovacijas, kurios padaro ðià kalbà itin paprastà riebalų netekimas karna hai ir vartoti; b jeigu bûsimasis Prûsø Centras atsiras Semboje, t.

Lietuviø, latviø ir slavø kalbø vaidmuo restauruojant prûsø kalbà Naujoji prûsø kalba, kaip ir paliudytoji paminkluose, yra vakarø baltø tarmiø palikuonë. Taèiau tos tarmës formavosi tame paèiame periferiniame prabaltiðkø dialektø kontinuume, kuriame formavosi ir bûsimieji slavø dialektai 5. Palmaitis L. Maþiulis V. Baltø ir kitø indoeuropieèiø kalbø santykiai. Vilnius, Mintisp. Tuo remiasi V. Riebalų netekimas karna hai taisyklë: jei kuris nors indoeuropietiðkos kilmës faktas yra paliudytas lietuviø, latviø ir slavø kalbose, jis gali bûti rekonstruojamas ir prûsø riebalų netekimas karna hai.

Ði taisyklë turi nepaprastà reikðmæ prûsø kalbos atkûrimui. Tai rodo, kad tos paèios ðaknies þodþiø turëjo bûti ir prûsø kalboje. Ðiuo konkreèiu atveju reikia rekonstruoti archajiðkesnæ nei rytø baltø prûsiðkà formà, t. Taigi panaðioms tikslioms rekonstrukcijoms reikia trijø ðaltiniø: lietuviðko, latviðko ir slaviðko.

Vien tik dviejø ðaltiniø lietuviø ir latviø nepakanka. Remtis tik viena lietuviø arba latviø rytø baltø kalba nepageidautina.

riebalų netekimas karna hai

Paliudytos bei nepaliudytos prûsø kalbos daliø atstatymas Iðtisas kalbos atkûrimas reikalauja atstatyti tiek tà kalbos dalá, kuri yra paliudyta iðlikusiais tekstais, tiek nepaliudytàjà dalá. Paliudytoji dalis atstatoma nuosekliai tyrinëjant paminklø raðybà. Didþiulá indëlá á ðá darbà ádëjo Vytautas Maþiulis iðleidæs transliteruotus prûsø kalbos paminklus su paþodiniu vertimu bei komentarais 6taip pat Etimologiná þodynà 7. Pirmiausia reikia atsiþvelgti á gotikiniø raidþiø formø ypatumus tam tikrais istoriniais laikotarpiais.

Ði aplinkybë leido V. Prûsø kalba II. Vilnius: Mokslas Prûsø kalbos etimologijos þodynas. Vilnius: Mokslas, t. Visa to rezultatas — trivialus skaitymas Cacto [kaktô], t. Maþiulis ne kartà pabrëþæs dar ir tai, kad katekizmuose ji nuolat vartojama kaip prieð einanèio priebalsio palatalizacijos þenklas. Tai visiðkai atitinka lenkø tradicijà, plg.

Kodėl yra labai sunku atsikratyti pilvo riebalų?

Paminklø raðybos analizë yra bet kokio rimtesnio lingvistinio tyrinëjimo pradþia. Kas dël nepaliudytosios kalbos dalies, ji atkuriama atstatant sisteminius paradigminius santykius vidinës rekonstrukcijos pagalba. Viena ið èia taikomø procedûrø gali bûti pavadinta papildomàja rekonstrukcija eksplikacija — Vladimiro Toporovo pasiûlytas giliai viltis svorio metimas 9.

Turiu galvoje ne vien tik tokius paprastus atvejus, kaip þodþio pavartojimas formoje, kurioje jis nepaliudytas, bet ir paèiø nepaliudytø formø sisteminá atkûrimà. Pirmuoju atveju procedûra tikrai paprasta. Ið skirtingø þodþiø nesunkiai sudaroma atitinkamo linksniavimo paradigma, pvz.

Ið tokios riebalų netekimas karna hai automatiðkai atsistato trûkstanèios þodþio formos: dat. Panaðiai, bet remiantis sisteminiais santykiais tarp deklinaciniø kamienø, antruoju atveju atkuriamos ir niekur nepaliudytos formos.

Svarbi informacija